POLITIKA KVALITETA

SISTEMA MENADŽMENTA, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU, HACCP I MENADŽMENTA ENERGIJOM

Imajući u vidu misiju, viziju i strategiju razvoja Tehnoiopreme inženjering d.o.o., rukovodstvo organizacije se opredelilo za:

ISO9001 Sistem menadžmenta kvalitetom

 • Primenu procesnog pristupa i razmišljanja zasnovanog na rizicima i prilikama;
 • Zadovoljenje iskazanih i neiskazanih potreba korisnika, kroz izbor i predlog najboljeg rešenja za svakog korisnika ponaosob;
 • Razvoj obostrano korisnih odnosa sa kupcima i isporučiocima;
 • Obezbeđivanje pravovremene i kompletne postprodajne podrške;
 • Stalno ulaganje u ljudske resurse kroz interne i eksterne obuke;
 • Osavremenjivanje opreme u cilju održavanja tehnološkog nivoa opremljenosti servisnih usluga;
 • Širenje asortimana proizvoda i usluga u cilju poboljšavanja kvaliteta ponude;
 • Planiranje i primenjivanje mera za bavljenje rizicima i prilikama radi povećanja efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom i poboljšanja proizvoda.

ISO14001 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

 • Sprečavanje zagađivanja životne sredine uspostavljanjem, dokumentovanjem, primenom i neprekidnim unapređenjima sistema upravljanja zaštitom životne sredine na svim nivoima i funkcijama kroz uspostavljanje i primenu sledećih ciljeva;
 • Obavljanje svojih aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtevima o zaštiti životne sredine;
 • Obrazovanje i podsticanje zaposlenih da deluju preventivno i stalno poboljšavaju sistem zaštite životne sredine;
 • Štednja resursa i energije, smanjenje upotrebe štetnih materija i proizvodnje opasnog otpada;
 • Obezbeđenje okvira za preispitivanje opštih i posebnih ciljeva zaštite životne sredine;
 • Razmatranje mišljenja i sugestija svih zainteresovanih strana i preduzimanje odgovarajućih mera u cilju unapređenja zaštite životne sredine;
 • Informisanje poslovnih partnera i drugih zainteresovanih strana o sopstvenom opredeljenju za zaštitu životne sredine.

ISO45001 Sistem bezbednosti i zdravlja na radu

 • Sistem bezbednosti i zdravlja na radu unapređuje se na sistematičan način kroz:
  • Praćenje i primenu nacionalne i međunarodne regulative iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
  • Redovno postavljanje ciljeva, programa i merenja performansi sistema;
 • Radi ostvarivanja bezbednosti i zdravlja na radu izvršena je procena rizika po radnim mestima i u radnoj okolini, definisane su mere zaštite na radu i uputstva za bezbedan i zdrav rad, preduzete su redovne mere za očuvanje zdravlja zaposlenih, izvršene su obuke za sprečavanje i minimizaciju mogućih incidenata.

ISO50001 Sistem menadžmenta energijom

 • Energetska politika odgovara svrsi i kontekstu kompanije, pruža okvir za poslovanje i preispitivanje opštih i posebnih energetskih ciljeva i pokazuje da smo opredeljeni da osiguramo raspoloživost informacija i neophodne resurse;
 • Usklađivanje sa važećim zakonskim zahtevima koji se odnose na korišćenje energije, potrošnju i energetsku efikasnost i stalnom poboljšanju energetske efikasnosti i svog sistema menadžmenta energijom.
 • Nabavka energetski efikasnih proizvoda i usluga koje utiču na energetsku performansu kao i projektovanje namenjeno poboljšanju energetske performanse.

HACCP Sistem menadžmenta zdravstvene bezbednosti proizvoda

 • Skladištenje i distribucija zdravstveno bezbednih proizvoda;
 • Unapređenje organizacionih, tehnoloških, tehničkih, infrastrukturnih i drugih uslova, ne zanemarujući ni neophodno stručno osposobljavanje zaposlenih u cilju zadovoljenja sve specifičnijih zahteva tržišta.