Politika kvaliteta

Imajući u vidu misiju, viziju i strategiju razvoja Tehno i opreme inženjering DOO, rukovodstvo organizacije se opredelilo za integrisanu politiku kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno INTEGRISANI SISTEM MENADŽMENT (IMS), koji obuhvata:


 • Primenu procesnog pristupa i razmišljanja zasnovanog na rizicima i prilikama;
 • Zadovoljenje iskazanih i neiskazanih potreba korisnika, kroz izbor i predlog najboljeg rešenja za svakog korisnika ponaosob;
 • Razvoj obostrano korisnih odnosa sa kupcima i isporučiocima;
 • Obezbeđivanje pravovremene i kompletne postprodajne podrške;
 • Stalno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti IMS-a;
 • Stalno ulaganje u ljudske resurse kroz interne i eksterne obuke;
 • Osavremenjivanje opreme u cilju održavanja tehnološkog nivoa opremljenosti servisnih usluga;
 • Širenje asortimana proizvoda i usluga u cilju poboljšavanja kvaliteta ponude;
 • Planiranje i primenjivanje mera za bavljenje rizicima i prilikama radi povećanja efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom i poboljšanja proizvoda;
 • Sprečavanje zagađivanja životne sredine uspostavljanjem, dokumentovanjem, primenom i neprekidnim unapređenjima sistema upravljanja zaštitom životne sredine na svim nivoima i funkcijama kroz uspostavljanje i primenu sledećih ciljeva:
  • Obavljanje svojih aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtevima o zaštiti životne sredine;
  • Obrazovanje i podsticanje zaposlenih da deluju preventivno i stalno poboljšavaju sistem zaštite životne sredine;
  • Štednja resursa i energije, smanjenje upotrebe štetnih materija i proizvodnje opasnog otpada;
  • Obezbeđenje okvira za preispitivanje opštih i posebnih ciljeva zaštite životne sredine;
  • Razmatranje mišljenja i sugestija svih zainteresovanih strana i preduzimanje odgovarajućih mera u cilju unapređenja zaštite životne sredine;
  • Informisanje poslovnih partnera i drugih zainteresovanih strana o sopstvenom opredeljenju za zaštitu životne sredine;
 • Sistem bezbednosti i zdravlja na radu unapređuje se na sistematičan način kroz:
  • Praćenje i primenu nacionalne i međunarodne regulative iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu;
  • Redovno postavljanje ciljeva, programa i merenja performansi sistema.
 • Radi ostvarivanja bezbednosti i zdravlja na radu izvršena je procena rizika po radnim mestima i u radnoj okolini, definisane su mere zaštite na radu i uputstva za bezbedan i zdrav rad, preduzete su redovne mere za očuvanje zdravlja zaposlenih, izvršene su obuke za sprečavanje i minimizaciju mogućih incidenata.

Imate pitanje?